Procedementos e servizos electrónicos

 • Tema
  X
  Tema
 • Dirixido polo
  X
  Dirixido polo
 • Código S.I.A.
  X
  Código S.I.A.

Actualmente esta Sede Electrónica dispón de dous sistemas de firma electrónica utilizados polos seus procedementos: o sistema de firma propio do Ministerio e o novo sistema de firma @firma, cuxos requisitos técnicos difiren.

Co fin de homoxeneizar os procedementos, está a realizarse un proceso de migración progresivo de modo que os procedementos que utilizan o sistema de firma do Ministerio pasen a utilizar o sistema @asina.

Pode consultar arelación de procedementos [PDF] [118 KB] que xa están migrados ao sistema @asina.

Para calquera aclaración técnica pode contactar coa Oficina Virtual do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital.

A través de Procedementos e Servizos electrónicos facilítase o acceso a todos os servizos de Administración electrónica que o Ministerio pon a disposición de cidadáns e empresas, en cumprimento ao establecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Permitindo interactuar de forma telemática co Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital, tanto para a presentación de solicitudes, reclamacións e demais procedementos como para a consulta do estado de tramitación e a recepción de comunicacións e notificacións.

Igualmente, disponse dunha pasarela de pagos que permite aos usuarios realizar o pago telemático con firma electrónica naqueles procedementos que así o requiran.

O Ministerio dispón, á súa vez, dun rexistro electrónico para garantir fidedignamente todas as transaccións realizadas a través dos procedementos e servizos electrónicos. Nel anótanse todas as operacións realizadas de entrada e de saída. En cada operación rexístrase a data e a hora oficial española.

Adicionalmente, tamén está dispoñible unha plataforma de firma electrónica mediante a cal o usuario pode consultar a validez dos seus certificados electrónicos e efectuar operacións de forma electrónica de calquera ficheiro en formato XAdES (XML Advanced Electronic Signatures)”. Recoméndase acceder á información que atopará sobre Firma electrónica nesta Sede.