Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Autoritzar la posada en servei de l'estació: mitjançant la presentació d'una certificació substitutiva (APSCS) o a través d'un reconeixement tècnic realitzat per la inspecció de telecomunicacions (APSI).

Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Direcció general de Telecomunicacions i Ordenació dels Serveis de Comunicació Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. d'Inspecció de les Telecomunicacions i Infraestructures Digitals
Tema
Espectre Radioelèctric

Regulador

Per a tots els serveis

Llei 9/2014 de 9 de maig, General de Telecomunicacions (BOE 10-05-2014)

Reial decret 123/2017, de 24 de febrer (BOE 08/03/2017)

pel qual s'aprova el Reglament sobre l'ús del domini publico radioeléctrico

Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre (BOE 29/09/2001)

pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de proteccion del domini publico radioelectrico, restriccions a les emissions radioelectricas i mesures de proteccion sanitària enfront d'emissions radioelectricas

Ordre CTE/23/2002, d'11 de gener (BOE 12/01/2002)  

per la qual s'estableixen condicions per la presentacion de determinats estudis i certificacions per operadors de serveis de radiocomunicacions

Resolucion de 4 de maig de 2017 (BOE 12/05/2017)

per la qual es determinen els tipus d'estacions radioelectricas pels quals es requereix una certificacion substitutiva de l'acte de reconeixement tecnico previ a l'autorizacion per a la posada en servei

Resolucion de 28 de juliol de 2017 (BOE 8/08/2017)

de la Secretària d'Estat per a la Societat de la Informacion i l'Agenda Digital, per la qual s'aproven els models relacionats amb l'autorizacion per a la posada en servei de determinades estacions que fan ús del domini publico radioelectrico

Radiodifusion

Reial decret 391/2019, de 21 de juny, (BOE 25/06/2019)

pel qual s'aprova el Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Terrestre i es regulen determinats aspectes per a l'alliberament del segon dividend digital

Reial decret 964/2006, d'1 de setembre (BOE 18/09/2006)

pel qual s'aprova el Pla Tecnico Nacional de Radiodifusion Sonora en Ondas Metricas amb modulacion de freqüència

Reial decret 439/2004 de 12 de març (BOE 08/04/2004) 

pel qual s'aprova el Pla Tecnico Nacional de la Television Digital Local

Reial decret 1287/1999, de 23 de juliol (BOE 26/07/1999)

pel qual s'aprova el Pla Tecnico Nacional de la radiodifusion sonora digital terrestre

Reial decret 765/1993, de 21 de maig (BOE 11/06/1993)

pel qual s'aprova el Pla Tecnico Nacional de Radiodifusion Sonora en Ondas mitjanes (hectometricas)

Reial decret 1273/1992, de 23 d'octubre (BOE 01/12/1992)

pel qual es regula l'atorgament de concessions i l'asignacion de freqüències per l'explotacion del servei publico de Radiodifusion Sonora en Ondas Metricas amb modulacion de freqüència per les Corporacions Locals

Radioaficion

Llei 19/1983, de 16 de novembre (BOE 26/11/1983)

sobre regulacion del dret a instal·lar en l'exterior dels immobles les antenes de les estacions radioelectricas d'afeccionats

Reial decret 2623/1986, de 21 de novembre (BOE 30/12/1986)

pel qual es regulen les instal·lacions d'antenes d'estacions radioelectricas d'afeccionat

Ordre IET/1311/2013, de 9 de juliol (BOE 12/07/2013)

per la qual s'aprova el Reglament d'ús del domini publico radioelectrico per radioaficionats

Ordre de 25 de juny de 1998 (BOE 11/07/1998)

per la qual s'estableixen les especificacions tecnicas dels equips comercials de radioaficionat

Resolucion de 20 de setembre de 2006 (BOE 31/10/2006)

per la qual es dicten Instruccions per al desenvolupament i aplicacion del Reglament d'ús del domini publico radioelectrico per afeccionats

A partir del proper 2 de juny de 2020 s'habilitarà un nou mètode de presentació de sol·licituds relatives a procediments d'Aprovació de Projectes Tècnics i Posada en Servei d'estacions de radiodifusió sonora i de televisió. Els formularis actuals basats en FTP deixessin d'estar disponibles a partir del 20 de maig de 2020, no admetent-se a partir d'aquesta data sol·licituds que no s'hagin presentat a través dels nous formularis específics de presentació. També s'actualitzaran les eines i documents que serveixen de base a la nova forma de presentació (Esquemes XSD, GenXML, validacions,…). Per a més informació dirigeixi's a la web de Serveis de radiodifusió (sonora i de televisió).

Actualment i fins al 20 de maig de 2020, l'accés al procediment relatiu a Comunicacions electròniques en bandes harmonitzades  o Radiodifusió està restringit a persones habilitades pels titulars d'ús del domini públic radioelèctric. Si un titular requereix habilitar accés a una persona, pot posar-se en contacte amb la Sotsdirecció General d'Inspecció de les Telecomunicacions (SGIT-secretaria@economia.gob.es).

Accés al procediment

Certificat digital

Comunicaciones electrónicas en bandas armonizadas (telefonía móvil y LMDS)

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio de estaciones de comunicaciones electrónicas en bandas armonizadas (telefonía móvil y LMDS)

Documentación a adjuntar (en cualquiera de los dos formatos, DOCX u ODT)

Solicitud de autorización para la puesta en servicio (adjuntar siempre) [ZIP] [159 KB]

Boletín instalación (adjuntar solo si APSI) [ZIP] [261 KB]

Certificación de instalación (adjuntar solo si APSCS) [ZIP] [189 KB]

Certificación de niveles de exposición radioeléctrica (adjuntar solo si APSCS y estación con tipología ER1 o ER3) [ZIP] [881 KB]

Ayuda para cumplimentar la solicitud y documentación asociada

Esquemas XSD de autorización para la puesta en servicio de TM y LMDS [ZIP][7 KB]

Validaciones en la presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio de TM y LMDS [PDF][1148 KB]

Manual d'usuari per a la presentació de sol·licituds de tramitació i certificacions anuals d'estacions de comunicacions electròniques en bandes harmonitzades [PDF] [26.6 MB]

Radiodifusión sonora y de televisión

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de estaciones de radiodifusión

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con inspección para estaciones de ampliación de Cobertura de TDT

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con inspección para el resto de estaciones de radiodifusión

Documentación a adjuntar: (en cualquiera de los dos formatos, DOCX u ODT)

Solicitud de autorización para la puesta en servicio (adjuntar siempre)[ZIP] [159 KB]

Boletín instalación (adjuntar solo si APSI) [ZIP] [261 KB]

Certificación de instalación (adjuntar solo si APSCS) [ZIP] [189 KB]

Certificación de niveles de exposición radioeléctrica (adjuntar solo si APSCS y estación con tipología ER1 o ER3) [ZIP] [881 KB]

Ayuda para cumplimentar la solicitud y documentación asociada

Manual para la presentación de proyectos y autorizaciones para la puesta en servicio con certificación sustitutiva [PDF][1,85 MB]

Esquema XSD de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de Radiodifusión [XSD] [95 KB]

Validaciones en la presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de Radiodifusión [PDF] [1560 KB]

GenXML: Herramienta para la generación de los ficheros XML de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva

Manual de usuario de la herramienta GenXML para la generación de ficheros XML de autorización para la puesta en servicio con certificación sustitutiva de Radiodifusión [PDF] [5,50 MB]

Otros servicios (radiobúsqueda, radiocomunicación por satélite, móvil y fijo de banda estrecha, fijo punto a punto o multipunto, radioenlaces, …) prestados mediante redes de estaciones

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio de estaciones que formen parte de una red radioeléctrica que preste los servicios de radiobúsqueda, radiocomunicación por satélite, móvil y fijo de banda estrecha, fijo punto a punto o multipunto, radioenlaces.

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio de estaciones con Reserva de Banda.

Documentación a adjuntar (en cualquiera de los dos formatos, DOCX u ODT)

Solicitud de autorización para la puesta en servicio (adjuntar siempre) [ZIP] [159 KB]

Boletín instalación (adjuntar solo si APSI) [ZIP] [209 KB]

Certificación de instalación (adjuntar solo si APSCS) [ZIP] [189 KB]

Certificación de niveles de exposición radioeléctrica (adjuntar solo para estaciones que cumplen las condiciones del art. 53.1 del Reglamento aprobado por Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero) [ZIP] [881 KB]

Radioafición

Presentación de solicitudes de autorización para la puesta en servicio de estaciones de radioaficionados y de la licencia de estaciones fijas

Documentación a adjuntar: (en cualquiera de los dos formatos, DOCX u ODT)

Solicitud de autorización para la puesta en servicio (adjuntar siempre) [ZIP] [159 KB]

Declaración responsable de características de instalación (adjuntar solo si el radioaficionado ha realizado la instalación) [ZIP] [164 KB]

Boletín instalación (adjuntar solo si una empresa instaladora de telecomunicaciones autorizada ha realizado la instalación) [ZIP] [261 KB]

Otro tipo de peticiones (desistimientos de solicitud presentada, respuesta a subsanaciones requeridas...)

Acceso a formulario

Cl@ve

Comunicacions electròniques en bandes harmonitzades (telefonia mòbil i LMDS

Presentació de sol·licituds d'autorització per a la posada en servei d'estacions de T i LMDS

Radiodifusió sonora i de televisió

Presentació de sol·licituds d'autorització per a la posada en servei amb certificació substitutiva d'estacions de Radiodifusió.

Presentació de sol·licituds d'autorització per a la posada en servei amb inspecció per a estacions d'Ampliació de Cobertura de TDT.

Presentació de sol·licituds d'autorització per a la posada en servei amb inspecció per a la resta d'estacions de Radiodifusió.

Altres serveis (radiobúsqueda, radiocomunicació per satèl·lit, mòbil i fix de banda estreta, fix punt a punt o multipunto, – radioenlaces…) prestats mitjançant xarxes d'estacions

Presentació de sol·licituds d'autorització per a la posada en servei d'estacions que formin part d'una xarxa radioelèctrica que presti els serveis de radiobúsqueda, radiocomunicació per satèl·lit, mòbil i fix de banda estreta, fix punt a punt o multipunto, radioenlaces…

Radioafición

Presentació de sol·licituds d'autorització per a la posada en servei d'estacions de radioaficionats i de la llicència d'estacions fixes

Un altre tipus de peticions (desistiments de sol·licitud presentada, resposta a esmenes requerides...)

Accés a formulari

Informació d'ajuda per a tots els modes d'accés

Resum d'instruccions per emplenar la sol·licitud d'autorització per a la posada en servei [PDF][96 KB]

Pagament de taxes de tramitació de Telecomunicacions. Model 790 (No aplica a radioafición)

Guia per a la instal·lació de la senyalització i clos d'estacions radioelèctriques [PDF] [839 KB] (No aplica a radioafición) 

Aclariments sobre espais sensibles. (No aplica a radioafición) [PDF] [632 KB]

Procés d'autorització per a la posada en servei de les estacions [PDF] [367 KB]

AutoFirma: eina per al signat de document XML

Requisits tècnics per a la signatura electrònica

Informació addicional

Sol·licitud d'informació per correu electrònic: SGIT-secretaria@economia.gob.es

Àrea d'interès d'autorització per a la posada en servei d'estacions radioelèctriques a la web del Ministeri

Altres procediments relacionats

Aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions de comunicacions electròniques en bandes harmonitzades

Aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions de radiodifusió

Tramitació del títol habilitant, i aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions que formin part de xarxes de servei mòbil i fix de banda estreta

Tramitació del títol habilitant, i aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions que formin part de xarxes de radiodeterminación, radiocomunicació per satèl·lit, fix punt a multipunto i altres serveis.

Tramitació del títol habilitant, i aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions que formin part de xarxes de servei fix de banda ampla

Aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions que formin part de xarxes de servei fix de banda reservada

Tramitació del títol habilitant, i aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions de radioafición

Certificacions anuals de nivells d'exposició radioelèctrica d'estacions de radiocomunicacions

Certificacions trimestrals de nivells d'exposició radioelèctrica d'estacions de radiocomunicacions 5G

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 203075
Estacions de comunicacions electròniques en bandes harmonitzades (telefonia mòbil i LMDS) - Autorització per a la posada en servei
Codi S.I.A.: 206146
Estacions que formin part de xarxes de radiodeterminación, satèl·lit, fix punt a multipunto, fix de banda ampla, banda reservada, mòbil i fix de banda estreta i altres-Autorització per a la posada en servei
Codi S.I.A.: 210020
Estacions de radiodifusió- Autorització per a la posada en servei
Codi S.I.A.: 225042
Estacions de radioafición- Llicencia d'estació (Autorització per a la posada en servei)

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario