Detall de Procediments Electrònics

Compartir

TORNAR
Descripció
Autoritzar la posada en servei de l'estació: mitjançant la presentació d'una certificació substitutiva (APSCS) o a través d'un reconeixement tècnic realitzat per la inspecció de telecomunicacions (APSI).
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaria d'Estat per a l'Avanç Digital - E05032701
Direcció General
Direccion General de Telecomunicacions i Tecnologias de la Informacion
Unitat de Gestió
S.G. d'Inspeccion de les Telecomunicacions
Tema
Espectre Radioelèctric

Regulador

Per a tots els serveis

Llei 9/2014 de 9 de maig, General de Telecomunicacions (BOE 10-05-2014)

Reial decret 123/2017, de 24 de febrer (BOE 08/03/2017)

pel qual s'aprova el Reglament sobre l'ús del domini publico radioeléctrico

Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre (BOE 29/09/2001)

pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de proteccion del domini publico radioelectrico, restriccions a les emissions radioelectricas i mesures de proteccion sanitària enfront d'emissions radioelectricas

Ordre CTE/23/2002, d'11 de gener (BOE 12/01/2002)  

per la qual s'estableixen condicions per la presentacion de determinats estudis i certificacions per operadors de serveis de radiocomunicacions

Resolucion de 4 de maig de 2017 (BOE 12/05/2017)

per la qual es determinen els tipus d'estacions radioelectricas pels quals es requereix una certificacion substitutiva de l'acte de reconeixement tecnico previ a l'autorizacion per a la posada en servei

Resolucion de 28 de juliol de 2017 (BOE 8/08/2017)

de la Secretària d'Estat per a la Societat de la Informacion i l'Agenda Digital, per la qual s'aproven els models relacionats amb l'autorizacion per a la posada en servei de determinades estacions que fan ús del domini publico radioelectrico

Radiodifusion

Reial decret 391/2019, de 21 de juny, (BOE 25/06/2019)

pel qual s'aprova el Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Terrestre i es regulen determinats aspectes per a l'alliberament del segon dividend digital

Reial decret 964/2006, d'1 de setembre (BOE 18/09/2006)

pel qual s'aprova el Pla Tecnico Nacional de Radiodifusion Sonora en Ondas Metricas amb modulacion de freqüència

Reial decret 439/2004 de 12 de març (BOE 08/04/2004) 

pel qual s'aprova el Pla Tecnico Nacional de la Television Digital Local

Reial decret 1287/1999, de 23 de juliol (BOE 26/07/1999)

pel qual s'aprova el Pla Tecnico Nacional de la radiodifusion sonora digital terrestre

Reial decret 765/1993, de 21 de maig (BOE 11/06/1993)

pel qual s'aprova el Pla Tecnico Nacional de Radiodifusion Sonora en Ondas mitjanes (hectometricas)

Reial decret 1273/1992, de 23 d'octubre (BOE 01/12/1992)

pel qual es regula l'atorgament de concessions i l'asignacion de freqüències per l'explotacion del servei publico de Radiodifusion Sonora en Ondas Metricas amb modulacion de freqüència per les Corporacions Locals

Radioaficion

Llei 19/1983, de 16 de novembre (BOE 26/11/1983)

sobre regulacion del dret a instal·lar en l'exterior dels immobles les antenes de les estacions radioelectricas d'afeccionats

Reial decret 2623/1986, de 21 de novembre (BOE 30/12/1986)

pel qual es regulen les instal·lacions d'antenes d'estacions radioelectricas d'afeccionat

Ordre IET/1311/2013, de 9 de juliol (BOE 12/07/2013)

per la qual s'aprova el Reglament d'ús del domini publico radioelectrico per radioaficionats

Ordre de 25 de juny de 1998 (BOE 11/07/1998)

per la qual s'estableixen les especificacions tecnicas dels equips comercials de radioaficionat

Resolucion de 20 de setembre de 2006 (BOE 31/10/2006)

per la qual es dicten Instruccions per al desenvolupament i aplicacion del Reglament d'ús del domini publico radioelectrico per afeccionats

L'accés al procediment relatiu a Comunicacions electròniques en bandes harmonitzades  o Radiodifusió està restringit a persones habilitades pels titulars d'ús del domini públic radioelèctric. Si un titular requereix habilitar accés a una persona, pot posar-se en contacte amb la Sotsdirecció General d'Inspecció de les Telecomunicacions (SGIT-secretaria@mineco.es).

Accés al procediment

Certificat digital

Comunicacions electròniques en bandes harmonitzades (telefonia mòbil i LMDS)

Presentació de sol·licituds d'autorització per a la posada en servei d'estacions de comunicacions electròniques en bandes harmonitzades (telefonia mòbil i LMDS)

Documentació a adjuntar (en qualsevol dels dos formats, DOCX o ODT)

Sol·licitud d'autorització per a la posada en servei (adjuntar sempre) [ZIP] [155 KB]

Butlletí instal·lació (adjuntar solament si APSI) [ZIP] [259 KB]

Certificació d'instal·lació (adjuntar solament si APSCS) [ZIP] [183 KB]

Certificació de nivells d'exposició radioelèctrica (adjuntar solament si APSCS i estació amb tipologia ER1 o ER3) [ZIP] [857 KB]

Ajuda per emplenar la sol·licitud i documentació associada

Esquemes XSD d'autorització per a la posada en servei de T i LMDS [ZIP][7 KB]

Validacions en la presentació de sol·licituds d'autorització per a la posada en servei de T i LMDS [PDF][1148 KB]

Radiodifusió sonora i de televisió

Presentació de sol·licituds d'autorització per a la posada en servei amb certificació substitutiva d'estacions de radiodifusió

Presentació de sol·licituds d'autorització per a la posada en servei amb inspecció per a estacions d'ampliació de Cobertura de TDT

Presentació de sol·licituds d'autorització per a la posada en servei amb inspecció per a la resta d'estacions de radiodifusió

Documentació a adjuntar: (en qualsevol dels dos formats, DOCX o ODT)

Sol·licitud d'autorització per a la posada en servei (adjuntar sempre)[ZIP] [155 KB]

Butlletí instal·lació (adjuntar solament si APSI) [ZIP] [254 KB]

Certificació d'instal·lació (adjuntar solament si APSCS) [ZIP] [183 KB]

Certificació de nivells d'exposició radioelèctrica (adjuntar solament si APSCS i estació amb tipologia ER1 o ER3) [ZIP] [857 KB]

Ajuda per emplenar la sol·licitud i documentació associada

Manual per a la presentació de projectes i autoritzacions per a la posada en servei amb certificació substitutiva [PDF][1,85 MB]

Esquema XSD d'autorització per a la posada en servei amb certificació substitutiva de Radiodifusió

Validacions en la presentació de sol·licituds d'autorització per a la posada en servei amb certificació substitutiva de Radiodifusió [PDF] [1,56 MB]

GenXML: Eina per a la generació dels fitxers XML d'autorització per a la posada en servei amb certificació substitutiva

Manual d'usuari de l'eina GenXML per a la generació de fitxers XML d'autorització per a la posada en servei amb certificació substitutiva de Radiodifusió [PDF] [5,50 MB]

Altres serveis (radiobúsqueda, radiocomunicació per satèl·lit, mòbil i fix de banda estreta, fix punt a punt o multipunto, radioenlaces, …) prestats mitjançant xarxes d'estacions

Presentació de sol·licituds d'autorització per a la posada en servei d'estacions que formin part d'una xarxa radioelèctrica que presti els serveis de radiobúsqueda, radiocomunicació per satèl·lit, mòbil i fix de banda estreta, fix punt a punt o multipunto, radioenlaces.

Presentació de sol·licituds d'autorització per a la posada en servei d'estacions amb Reserva de Banda.

Documentació a adjuntar (en qualsevol dels dos formats, DOCX o ODT)

Sol·licitud d'autorització per a la posada en servei (adjuntar sempre) [ZIP] [158 KB]

Butlletí instal·lació (adjuntar solament si APSI) [ZIP] [208 KB]

Certificació d'instal·lació (adjuntar solament si APSCS) [ZIP] [186 KB]

Certificació de nivells d'exposició radioelèctrica (adjuntar solament per a estacions que compleixen les condicions de l'art. 53.1 del Reglament aprovat per Reial decret 123/2017, de 24 de febrer) [ZIP] [877 KB]

Radioafición

Presentació de sol·licituds d'autorització per a la posada en servei d'estacions de radioaficionats i de la llicència d'estacions fixes

Documentació a adjuntar: (en qualsevol dels dos formats, DOCX o ODT)

Sol·licitud d'autorització per a la posada en servei (adjuntar sempre) [ZIP] [158 KB]

Declaració responsable de característiques d'instal·lació (adjuntar solament si el radioaficionat ha realitzat la instal·lació) [ZIP] [164 KB]

Butlletí instal·lació (adjuntar solament si una empresa instal·ladora de telecomunicacions autoritzada ha realitzat la instal·lació) [ZIP] [259 KB]

Un altre tipus de peticions (desistiments de sol·licitud presentada, resposta a esmenes requerides...)

Accés a formulari

Cl@ve

Comunicacions electròniques en bandes harmonitzades (telefonia mòbil i LMDS

Presentació de sol·licituds d'autorització per a la posada en servei d'estacions de T i LMDS

Radiodifusió sonora i de televisió

Presentació de sol·licituds d'autorització per a la posada en servei amb certificació substitutiva d'estacions de Radiodifusió.

Presentació de sol·licituds d'autorització per a la posada en servei amb inspecció per a estacions d'Ampliació de Cobertura de TDT.

Presentació de sol·licituds d'autorització per a la posada en servei amb inspecció per a la resta d'estacions de Radiodifusió.

Altres serveis (radiobúsqueda, radiocomunicació per satèl·lit, fix i mòbil de banda estreta, fix punt a punt o multipunto, – radioenlaces…) prestats mitjançant xarxes d'estacions

Presentació de sol·licituds d'autorització per a la posada en servei d'estacions que formin part d'una xarxa radioelèctrica que presti els serveis de radiobúsqueda, radiocomunicació per satèl·lit, fix i mòbil de banda estreta, fix punt a punt o multipunto, radioenlaces…

Radioafición

Presentació de sol·licituds d'autorització per a la posada en servei d'estacions de radioaficionats i de la llicència d'estacions fixes

Un altre tipus de peticions (desistiments de sol·licitud presentada, resposta a esmenes requerides...)

Accés a formulari

Informació d'ajuda per a tots els modes d'accés

Resum d'instruccions per emplenar la sol·licitud d'autorització per a la posada en servei [PDF][92 KB]

Pagament de taxes de tramitació de Telecomunicacions. Model 790 (No aplica a radioafición)

Guia per a la instal·lació de la senyalització i clos d'estacions radioelèctriques [PDF] [858 KB] (No aplica a radioafición) 

Aclariments sobre espais sensibles. (No aplica a radioafición) [PDF] [631 KB]

Procés d'autorització per a la posada en servei de les estacions [PDF] [361 KB]

AutoFirma: eina per al signat de document XML

Requisits tècnics per a la signatura electrònica

Informació addicional

Sol·licitud d'informació per correu electrònic: SGIT-secretaria@mineco.es

Àrea d'interès d'autorització per a la posada en servei d'estacions radioelèctriques a la web del Ministeri

Altres procediments relacionats

Aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions de comunicacions electròniques en bandes harmonitzades

Aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions de radiodifusió

Tramitació del títol habilitant, i aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions que formin part de xarxes de servei mòbil i fix de banda estreta

Tramitació del títol habilitant, i aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions que formin part de xarxes de radiodeterminación, radiocomunicació per satèl·lit, fix punt a multipunto i altres serveis.

Tramitació del títol habilitant, i aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions que formin part de xarxes de servei fix de banda ampla

Aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions que formin part de xarxes de servei fix de banda reservada

Tramitació del títol habilitant, i aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions de radioafición

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 203075
Estacions de comunicacions electròniques en bandes harmonitzades (telefonia mòbil i LMDS) - Autorització per a la posada en servei
Codi S.I.A.: 206146
Estacions que formin part de xarxes de radiodeterminación, satèl·lit, fix punt a multipunto, fix de banda ampla, banda reservada, mòbil i fix de banda estreta i altres-Autorització per a la posada en servei
Codi S.I.A.: 210020
Estacions de radiodifusió- Autorització per a la posada en servei
Codi S.I.A.: 225042
Estacions de radioafición- Llicencia d'estació (Autorització per a la posada en servei)

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario