Calendari i hora oficial

Compartir

Tal com publica l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat la sincronització de la data i l'hora es realitzarà amb el Reial Institut i Observatori de l'Armada, de conformitat amb el previst sobre l'hora legal al Reial decret 1308/1992, de 23 d'octubre, pel qual es declara al Laboratori del Reial Institut i Observatori de l'Armada, com a laboratori dipositari del patró nacional de temps i laboratori associat al Centre Espanyol de Metrologia i, quan sigui possible, amb l'hora oficial a nivell europeu.

Data i hora oficial

 

Enllaç al Reial Observatori de l'Armada

Calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat

L'article 30.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que l'Administració General de l'Estat fixarà, en el seu àmbit, el calendari de dies inhàbils a l'efecte de còmput de terminis, amb subjecció al calendari laboral oficial, que ha estat fixat en la Resolució de 9 d'octubre de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l'any 2018 («Butlletí Oficial de l'Estat» del dia 11) i en la Correcció d'errors d'aquesta Resolució («Butlletí Oficial de l'Estat» del dia 19 d'octubre).

D'acord amb l'article 30.8 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la declaració d'un dia com a hàbil o inhàbil a l'efecte de còmput de terminis no determina per si sola el funcionament dels centres de treball de les Administracions Públiques, l'organització del temps de treball ni l'accés dels ciutadans als registres.

Calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis per a l'any 2019.

Calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis per a l'any 2020.

Correcció d'errors de la Resolució de 27 de novembre de 2019, per la qual s'estableix a l'efecte de còmput de terminis, el calendari de dies inhàbils pel 2020.