Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció

Aprovar un nou projecte tècnic d'estació de radiodifusió i la conseqüent autorització per efectuar la instal·lació, o sol·licitar la seva modificació.

Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals - E05069801
Direcció General
Direcció general de Telecomunicacions i Ordenació dels Serveis de Comunicació Audiovisual - E04796207
Unitat de Gestió
S.G. de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico - EA0027929
Tema
Espectre Radioelèctric

Regulador

Reial decret 579/2019, d'11 d'octubre (BOE 15-10-2019)
pel qual es regula la concessió directa de subvencions a prestadors del servei públic de comunicació audiovisual televisiva d'àmbit estatal i autonòmic, destinades a compensar els costos derivats de l'emissió simultània i transitòria dels seus canals de televisió durant el procés d'alliberament de la banda de freqüències 694-790 MHz (segon dividend digital)

Llei 9/2014 de 9 de maig, General de Telecomunicacions (BOE 10/05/2014)

Reial decret 123/2017, de 24 de febrer (BOE 08/03/2017)

pel qual s'aprova el Reglament sobre l'ús del domini publico radioelectrico

Reial decret 805/2014, de 19 de setembre, (BOE 24/09/2014)

pel qual s'aprova el Pla Tecnico Nacional de la Television Digital Terrestre i es regulen determinats aspectes per la liberacion del dividend digital.

Reial decret 964/2006, d'1 de setembre (BOE 18/09/2006)

pel qual s'aprova el Pla Tecnico Nacional de Radiodifusion Sonora en Ondas Metricas amb modulacion de freqüència.

Reial decret 439/2004 de 12 de març (BOE 08/04/2004)

pel qual s'aprova el Pla Tecnico Nacional de la Television Digital Local.

Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre (BOE 29/09/2001)

pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de proteccion del domini publico radioelectrico, restriccions a les emissions radioelectricas i mesures de proteccion sanitària enfront d'emissions radioelectricas.

Reial decret 1287/1999, de 23 de juliol (BOE 26/07/1999)

pel qual s'aprova el Pla Tecnico Nacional de la radiodifusion sonora digital terrestre.

Reial decret 765/1993, de 21 de maig (BOE 11/06/1993)

pel qual s'aprova el Pla Tecnico Nacional de Radiodifusion Sonora en Ondas mitjanes (hectometricas).

Reial decret 1273/1992, de 23 d'octubre (BOE 01/12/1992)

pel qual es regula l'atorgament de concessions i l'asignacion de freqüències per l'explotacion del servei publico de Radiodifusion Sonora en Ondas Metricas amb modulacion de freqüència per les Corporacions Locals.

Ordre CTE/23/2002, d'11 de gener (BOE 12/01/2002)

per la qual s'estableixen condicions per la presentacion de determinats estudis i certificacions per operadors de serveis de radiocomunicacions.

Tractament de dades personals [PDF] [502 KB]

A partir del proper 2 de juny de 2020 s'habilitarà un nou mètode de presentació de sol·licituds relatives a procediments d'Aprovació de Projectes Tècnics i Posada en Servei d'estacions de radiodifusió sonora i de televisió. Els formularis actuals basats en FTP deixessin d'estar disponibles a partir del 20 de maig de 2020, no admetent-se a partir d'aquesta data sol·licituds que no s'hagin presentat a través dels nous formularis específics de presentació. També s'actualitzaran les eines i documents que serveixen de base a la nova forma de presentació (Esquemes XSD, GenXML, validacions,…). Per a més informació dirigeixi's a la web de Serveis de radiodifusió (sonora i de televisió).

Actualment i fins al 20 de maig de 2020, aquesta aplicació és d'accés restringit a persones habilitades per les entitats autoritzades per la Sotsdirecció General de Planificació i Gestió de l'Espectre radioelèctric

Accés al procediment

Certificat digital

Generals

Consulta de l'estat de processament de les sol·licituds

Gestió dels usuaris habilitats per presentar i consultar sol·licituds

Gestió d'usuaris habilitats per visar (col·legis professionals)

Comprovació de dades de municipi

Sol·licitud d'ajudes per radiodifusores públics per simulcast (segon dividend digital)

Aprovar un projecte tècnic d'estació de radiodifusió i la conseqüent autorització per efectuar la instal·lació, o sol·licitar la seva modificació

Sol·licitud per a l'aprovació d'un projecte tècnic de nova estació de radiodifusió (Alta) i la conseqüent autorització per efectuar la instal·lació, modificació del mateix, i remissió d'informació addicional.

Resposta a requeriment d'esmena amb aportació de documentació addicional

Ajuda per emplenar la sol·licitud i documentació del projecte

GenXML: Eina per a la generació dels fitxers XML de projectes tècnics

Esquema XSD per a la presentació de projectes

Validacions associades amb la presentació telemàtica de projectes tècnics d'estacions de radiodifusió sonora i de televisió

Manual d'usuari de l'eina GenXML per a la generació de fitxers XML de projectes tècnics

Manual per a la presentació de projectes i autoritzacions de posada en servei amb certificació substitutiva

Diferències entre l'esquema XSD V2.0 i XSD V3.0 per a procediments de Nova Estació (Alta), Informació Addicional i Modificació d'Estació

Consulta d'expedients d'estació que han de presentar-se mitjançant els procediments telemàtics de Modificació o Informació/Documentació Addicional

Manual d'usuari de la consulta del tipus de tramitació d'estacions de radiodifusió [PDF] [598 KB]

Consulta d'expedients de titular de Radiodifusió

Manual d'usuari de la consulta de titulars de radiodifusió [PDF] [592 KB]

Cl@ve

Consulta del estado de las solicitudes

Gestión de los usuarios habilitados para presentar y consultar solicitudes

Gestión de usuarios habilitados para visar (colegios profesionales)

Aprobar un proyecto técnico de estación de radiodifusión y la consecuente autorización para efectuar la instalación, o solicitar su modificación

Solicitud para la aprobación de un proyecto técnico de nueva estación de radiodifusión (Alta) y la consecuente autorización para efectuar la instalación, modificación del mismo, y remisión de información adicional

Respuesta a requerimiento de subsanación con aportación de documentación adicional

Informació addicional

Más información sobre estaciones de radiodifusión

Guía para la instalación de la señalización y vallado de estaciones radioeléctricas [PDF][838 KB]

AutoFirma: herramienta para el firmado de documento XML

Acceso a Valide: (Herramientas para la firma y validación de documentos electrónicos)

Requisitos técnicos para la firma electrónica

Otros procedimientos relacionados

Autorización para la Puesta en Servicio de estaciones radioeléctricas

Presentación de certificaciones anuales de niveles de exposición radioeléctrica de estaciones de radiocomunicaciones

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 151130
Aprobacion d'un projecte tecnico d'estacion de radiodifusion i la conseqüent autorizacion per efectuar la instalacion, o modificacion del

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario