Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Presentació de projectes, posades en servei i certificacions anuals d'estacions de Radiodifusion.
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaria d'Estat per a l'Avanç Digital - E05032701
Direcció General
Direccion General de Telecomunicacions i Tecnologias de la Informacion
Unitat de Gestió
S.G. de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico
Tema
Espectre Radioelèctric

Regulador

Llei 9/2014 de 9 de maig, General de Telecomunicacions (BOE 10/05/2014)

Reial decret 123/2017, de 24 de febrer (BOE 08/03/2017)

pel qual s'aprova el Reglament sobre l'ús del domini publico radioelectrico

Reial decret 805/2014, de 19 de setembre, (BOE 24/09/2014)

pel qual s'aprova el Pla Tecnico Nacional de la Television Digital Terrestre i es regulen determinats aspectes per la liberacion del dividend digital.

Reial decret 964/2006, d'1 de setembre (BOE 18/09/2006)

pel qual s'aprova el Pla Tecnico Nacional de Radiodifusion Sonora en Ondas Metricas amb modulacion de freqüència.

Reial decret 439/2004 de 12 de març (BOE 08/04/2004)

pel qual s'aprova el Pla Tecnico Nacional de la Television Digital Local.

Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre (BOE 29/09/2001)

pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de proteccion del domini publico radioelectrico, restriccions a les emissions radioelectricas i mesures de proteccion sanitària enfront d'emissions radioelectricas.

Reial decret 1287/1999, de 23 de juliol (BOE 26/07/1999)

pel qual s'aprova el Pla Tecnico Nacional de la radiodifusion sonora digital terrestre.

Reial decret 765/1993, de 21 de maig (BOE 11/06/1993)

pel qual s'aprova el Pla Tecnico Nacional de Radiodifusion Sonora en Ondas mitjanes (hectometricas).

Reial decret 1273/1992, de 23 d'octubre (BOE 01/12/1992)

pel qual es regula l'atorgament de concessions i l'asignacion de freqüències per l'explotacion del servei publico de Radiodifusion Sonora en Ondas Metricas amb modulacion de freqüència per les Corporacions Locals.

Ordre CTE/23/2002, d'11 de gener (BOE 12/01/2002)

per la qual s'estableixen condicions per la presentacion de determinats estudis i certificacions per operadors de serveis de radiocomunicacions.

 

Aquesta aplicació és d'accés restringit a persones habilitades per les entitats autoritzades per la Sotsdirecció General de Planificació i Gestió de l'Espectre radioelèctric

Accés al procediment

Certificat digital

Generals

Consulta de l'estat de processament de les sol·licituds

Gestió dels usuaris habilitats per presentar i consultar sol·licituds

Gestió d'usuaris habilitats per visar (col·legis professionals)

Comprovació de dades de municipi

Aprovar un projecte tècnic d'estació de radiodifusió i la conseqüent autorització per efectuar la instal·lació, o sol·licitar la seva modificació

Sol·licitud per a l'aprovació d'un projecte tècnic de nova estació de radiodifusió (Alta) i la conseqüent autorització per efectuar la instal·lació, modificació del mateix, i remissió d'informació addicional.

Resposta a requeriment d'esmena amb aportació de documentació addicional

Ajuda per emplenar la sol·licitud i documentació del projecte

GenXML: Eina per a la generació dels fitxers XML de projectes tècnics

Esquema XSD per a la presentació de projectes

Validacions associades amb la presentació telemàtica de projectes tècnics d'estacions de radiodifusió sonora i de televisió

Manual d'usuari de l'eina GenXML per a la generació de fitxers XML de projectes tècnics

Manual per a la presentació de projectes i autoritzacions de posada en servei amb certificació substitutiva

Diferències entre l'esquema XSD V2.0 i XSD V3.0 per a procediments de Nova Estació (Alta), Informació Addicional i Modificació d'Estació

Consulta d'expedients d'estació que han de presentar-se mitjançant els procediments telemàtics de Modificació o Informació/Documentació Addicional

Manual d'usuari de la consulta del tipus de tramitació d'estacions de radiodifusió [PDF] [585 KB]

Consulta d'expedients de titular de Radiodifusió

Manual d'usuari de la consulta de titulars de radiodifusió [PDF] [579 KB]

Altres procediments relacionats

Autorització per a la Posada en Servei d'estacions radioelèctriques

Presentació de certificacions anuals de nivells d'exposició radioelèctrica d'estacions de radiocomunicacions

Cl@ve

Consulta del estado de las solicitudes

Gestión de los usuarios habilitados para presentar y consultar solicitudes

Gestión de usuarios habilitados para visar (colegios profesionales)

Aprobar un proyecto técnico de estación de radiodifusión y la consecuente autorización para efectuar la instalación, o solicitar su modificación

Solicitud para la aprobación de un proyecto técnico de nueva estación de radiodifusión (Alta) y la consecuente autorización para efectuar la instalación, modificación del mismo, y remisión de información adicional

Respuesta a requerimiento de subsanación con aportación de documentación adicional

Presentar las certificaciones anuales de niveles de exposición radioeléctrica (B, C y D)

Presentación de certificaciones anuales para estaciones de radiodifusión (tipos B, C y D)

Subsanación de Medidas de Radiodifusión

Informació addicional

Más información sobre estaciones de radiodifusión

Recomendaciones sobre vallado y señalización [PDF][388,92 KB]

AutoFirma: herramienta para el firmado de documento XML

Acceso a Valide: (Herramientas para la firma y validación de documentos electrónicos)

Requisitos técnicos para la firma electrónica

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 151130
Aprobacion d'un projecte tecnico d'estacion de radiodifusion i la conseqüent autorizacion per efectuar la instalacion, o modificacion del

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Codi S.I.A.: 151130

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario