Detalle de Procedementos Electrónicos

Compartir

VOLVER
Descrición
Inscrición e renovación no lista de produtos petrolíferos operadores grossistas
Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Enerxia - E05032001
Dirección xeral
Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas
Unidade de Xestión
S.X. de Hidrocarburos
Tema
Petróleo

Regulamentaria

Resolucion de 21 de xullo de 2017 (BOE 27/07/2017)

pola que se modifica parcialmente o anexo da Resolucion de 3 de maio de 2010, pola que se aproban os modelos de declaracion responsable e de comunicacion de inicio das distintas actividades de comercializacion do sector de hidrocarburos.

Resolucion de 3 de maio de 2010, da Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas

pola que se aproban os modelos de declaracion responsable e de comunicacion de inicio das distintas actividades de comercializacion do sector de hidrocarburos en cumprimento do establecido no Real Decreto 197/2010, de 26 de febreiro, polo que se adaptan determinadas disposicións relativas ao sector de hidrocarburos ao disposto na Lei 25/2009, de 22 de decembro, de modificacion de diversas Leis para a súa adaptacion á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio

Real Decreto 197/2010, de 26 de febreiro

polo que se adaptan determinadas disposicións relativas ao sector de hidrocarburos ao disposto na Lei 25/2009, de 22 de decembro, de modificacion de diversas leis para a súa adaptacion á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio

Lei 25/2009, de 22 de decembro

de modificacion de diversas leis para a súa adaptacion á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio

Lei 12/2007, de 2 de xullo, pola que se modifica a Lei 34/1998, de 7 de outubro

Pola que se modifica a Lei 34/1998 de 7 de outubro do Sector de Hidrocarburos co fin de adaptala ao disposto na Directiva 2003/55/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 26 de xuño de 2003 sobre normas comúns para o mercado interior do gas natural.

Lei 34/1998, de 7 de outubro, do sector de hidrocarburos

Real Decreto 2487/1994, de 23 de decembro

Aproba o Estatuto regulador das actividades de distribucion por xunto e de distribucion polo miúdo mediante subministracións directas e instalacións fixas de carburantes e combustibles petroliferos

IMPORTANTE.

O modelo de declaracion responsable esta en a nova Resolucion de 21 de xullo de 2017, da Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas pola que se modifica parcialmente o anexo da Resolucion de 3 de maio de 2010, pola que se aproban os modelos de declaracion responsable e de comunicacion de inicio das distintas actividades de comercializacion do sector de hidrocarburos.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 991776
Inscripcion e modificacion na listaxe de Operadores por xunto de produtos petroliferos

Información sobre tratamientos de Datos de Carácter Personal

Código S.I.A.: 991776

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario