Detalle de Procedementos Electrónicos

Compartir

VOLVER
Descrición
Autorizar a posta en servizo da estación: mediante a presentación dunha certificación sustitutiva (APSCS) ou a través dun recoñecemento técnico realizado pola inspección de telecomunicacións (APSI).
Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Secretaría de Estado para o Avance Dixital - E05032701
Dirección xeral
Direccion Xeral de Telecomunicacións e Tecnologias da Informacion
Unidade de Xestión
S.X. de Inspeccion das Telecomunicacións
Tema
Espectro Radioeléctrico

Regulamentaria

Para todos os servizos

Lei 9/2014 de 9 de maio, Xeneral de Telecomunicacións (BOE 10-05-2014)

Real Decreto 123/2017, de 24 de febreiro (BOE 08/03/2017).

polo que se aproba o Regulamento sobre o uso do dominio publico radioelectrico

Real Decreto 1066/2001, de 28 de setembro (BOE 29/09/2001)

polo que se aproba o Regulamento que establece condicións de proteccion do dominio publico radioelectrico, restricións ás emisións radioelectricas e medidas de proteccion sanitaria fronte a emisións radioelectricas

Orde CTE/23/2002, de 11 de xaneiro (BOE 12/01/2002)  

pola que se establecen condicións para a presentacion de determinados estudos e certificacións por operadores de servizos de radiocomunicacións

Resolucion de 4 de maio de 2017 (BOE 12/05/2017)

pola que se determinan os tipos de estacións radioelectricas para os que se require unha certificacion sustitutiva do acto de recoñecemento tecnico previo á autorizacion para a posta en servizo

Resolucion de 28 de xullo de 2017 (BOE 8/08/2017)

da Secretaria de Estado para a Sociedade da Informacion e a Axenda Dixital, pola que se aproban os modelos relacionados coa autorizacion para a posta en servizo de determinadas estacións que fan uso do dominio publico radioelectrico

Radiodifusion

Real Decreto 391/2019, de 21 de xuño, (BOE 25/06/2019)

polo que se aproba o Plan Técnico Nacional da Televisión Dixital Terrestre e regúlanse determinados aspectos para a liberación do segundo dividendo dixital

Real Decreto 964/2006, de 1 de setembro (BOE 18/09/2006)

polo que se aproba o Plan Tecnico Nacional de Radiodifusion Sonora en Ondas Metricas con modulacion de frecuencia

Real Decreto 439/2004 de 12 de marzo (BOE 08/04/2004) 

polo que se aproba o Plan Tecnico Nacional da Television Dixital Local

Real Decreto 1287/1999, de 23 de xullo (BOE 26/07/1999)

polo que se aproba o Plan Tecnico Nacional da radiodifusion sonora dixital terrestre

Real Decreto 765/1993, de 21 de maio (BOE 11/06/1993)

polo que se aproba o Plan Tecnico Nacional de Radiodifusion Sonora en Ondas medias (hectometricas)

Real Decreto 1273/1992, de 23 de outubro (BOE 01/12/1992)

polo que se regula o outorgamento de concesións e a asignacion de frecuencias para a explotacion do servizo publico de Radiodifusion Sonora en Ondas Metricas con modulacion de frecuencia polas Corporacións Locais

Radioaficion

Lei 19/1983, de 16 de novembro (BOE 26/11/1983)

sobre regulacion do dereito a instalar no exterior dos inmobles as antenas das estacións radioelectricas de afeccionados

Real Decreto 2623/1986, de 21 de novembro (BOE 30/12/1986)

polo que se regulan as instalacións de antenas de estacións radioelectricas de afeccionado

Orde IET/1311/2013, de 9 de xullo (BOE 12/07/2013)

pola que se aproba o Regulamento de uso do dominio publico radioelectrico por radioaficionados

Orde de 25 de xuño de 1998 (BOE 11/07/1998)

pola que se establecen as especificacións tecnicas dos equipos comerciais de radioaficionado

Resolucion de 20 de setembro de 2006 (BOE 31/10/2006)

pola que se ditan Instrucións para o desenvolvemento e aplicacion do Regulamento de uso do dominio publico radioelectrico por afeccionados

O acceso ao procedemento relativo a Comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas  ou Radiodifusión está restrinxido a persoas habilitadas polos titulares de uso do dominio público radioeléctrico. Se un titular require habilitar acceso a unha persoa, pode porse en contacto coa Subdirección Xeral de Inspección das Telecomunicacións (SGIT-secretaria@mineco.es).

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas (telefonía móbil e LMDS)

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo de estacións de comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas (telefonía móbil e LMDS)

Documentación a achegar (en calquera dos dous formatos, DOCX ou ODT)

Solicitude de autorización para a posta en servizo (achegar sempre) [ZIP] [263 KB]

Boletín instalación (achegar só se APSI) [ZIP] [379 KB]

Certificación de instalación (achegar só se APSCS) [ZIP] [299 KB]

Certificación de niveis de exposición radioeléctrica (achegar só se APSCS e estación con tipoloxía ER1 ou ER3) [ZIP] [966]

Axuda para cumprimentar a solicitude e documentación asociada

Esquemas XSD de autorización para a posta en servizo de TM e LMDS [ZIP][7 KB]

Validacións na presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo de TM e LMDS [PDF][648 KB]

Radiodifusión sonora e de televisión

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva de estacións de radiodifusión

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo con inspección para estacións de ampliación de Cobertura de TDT

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo con inspección para o resto de estacións de radiodifusión

Documentación a achegar: (en calquera dos dous formatos, DOCX ou ODT)

Solicitude de autorización para a posta en servizo (achegar sempre)[ZIP] [263]

Boletín instalación (achegar só se APSI) [ZIP] [379 KB]

Certificación de instalación (achegar só se APSCS) [ZIP] [299 KB]

Certificación de niveis de exposición radioeléctrica (achegar só se APSCS e estación con tipoloxía ER1 ou ER3) [ZIP] [966 KB]

Axuda para cumprimentar a solicitude e documentación asociada

Manual para a presentación de proxectos e autorizacións para a posta en servizo con certificación sustitutiva [PDF][1,20 MB]

Esquema XSD de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva de Radiodifusión

Validacións na presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva de Radiodifusión

GenXML: Ferramenta para a xeración dos ficheiros XML de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva

Manual de usuario da ferramenta GenXML para a xeración de ficheiros XML de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva de Radiodifusión

Outros servizos (radiobúsqueda, radiocomunicación por satélite, móbil e fixo de banda estreita, fixo punto a punto ou multipunto, radioenlaces, …) prestados mediante redes de estacións

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo de estacións que formen parte dunha rede radioeléctrica que preste os servizos de radiobúsqueda, radiocomunicación por satélite, móbil e fixo de banda estreita, fixo punto a punto ou multipunto, radioenlaces.

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo de estacións con Reserva de Banda.

Documentación a achegar (en calquera dos dous formatos, DOCX ou ODT)

Solicitude de autorización para a posta en servizo (achegar sempre)[ZIP] [263 KB]

Boletín instalación (achegar só se APSI) [ZIP] [315 KB]

Certificación de instalación (achegar só se APSCS) [ZIP] [299 KB]

Certificación de niveis de exposición radioeléctrica (achegar só para estacións que cumpren as condicións do art. 53.1 do Regulamento aprobado por Real Decreto 123/2017, de 24 de febreiro) [ZIP] [966 KB]

Radioafición

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo de estacións de radioaficionados e da licenza de estacións fixas

Documentación a achegar: (en calquera dos dous formatos, DOCX ou ODT)

Solicitude de autorización para a posta en servizo (achegar sempre) [ZIP] [263 KB]

Declaración responsable de características de instalación (achegar só se o radioaficionado realizou a instalación) [ZIP] [267 KB]

Boletín instalación (achegar só se unha empresa instaladora de telecomunicacións autorizada realizou a instalación) [ZIP] [379]

Outro tipo de peticións (desistimientos de solicitude presentada, resposta a subsanaciones requiridas...)

Acceso a formulario

Cl@ve

Comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas (telefonía móbil e LMDS

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo de estacións de TM e LMDS

Radiodifusión sonora e de televisión

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo con certificación sustitutiva de estacións de Radiodifusión.

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo con inspección para estacións de Ampliación de Cobertura de TDT.

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo con inspección para o resto de estacións de Radiodifusión.

Outros servizos (radiobúsqueda, radiocomunicación por satélite, fixo e móbil de banda estreita, fixo punto a punto ou multipunto, – radioenlaces…) prestados mediante redes de estacións

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo de estacións que formen parte dunha rede radioeléctrica que preste os servizos de radiobúsqueda, radiocomunicación por satélite, fixo e móbil de banda estreita, fixo punto a punto ou multipunto, radioenlaces…

Radioafición

Presentación de solicitudes de autorización para a posta en servizo de estacións de radioaficionados e da licenza de estacións fixas

Outro tipo de peticións (desistimientos de solicitude presentada, resposta a subsanaciones requiridas...)

Acceso a formulario

Información de axuda para todos os modos de acceso

Resumo de instrucións para encher a solicitude de autorización para a posta en servizo [PDF][92 KB]

Pago de taxas de tramitación de Telecomunicacións. Modelo 790 (Non aplica a radioafición)

Guía para a instalación da sinalización e valado de estacións radioeléctricas [PDF] [721 KB] (Non aplica a radioafición) 

Aclaracións sobre espazos sensibles. (Non aplica a radioafición) [PDF] [352 KB]

Proceso de autorización para a posta en servizo das estacións [PDF] [177 KB]

AutoFirma: ferramenta para o asinado de documento XML

Requisitos técnicos para a firma electrónica

Información adicional

Solicitude de información por correo electrónico: SGIT-secretaria@mineco.es

Área de interese de autorización para a posta en servizo de estacións radioeléctricas na web do Ministerio

Outros procedementos relacionados

Aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións de comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas

Aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións de radiodifusión

Tramitación do título habilitante, e aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións que formen parte de redes de servizo móbil e fixo de banda estreita

Tramitación do título habilitante, e aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións que formen parte de redes de radiodeterminación, radiocomunicación por satélite, fixo punto a multipunto e outros servizos.

Tramitación do título habilitante, e aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións que formen parte de redes de servizo fixo de banda ancha

Aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións que formen parte de redes de servizo fixo de banda reservada

Tramitación do título habilitante, e aprobación do proxecto técnico e autorización para realizar a instalación de estacións de radioafición

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 203075
Estacións de comunicacións electrónicas en bandas harmonizadas (telefonía móbil e LMDS) - Autorización para a posta en servizo
Código S.I.A.: 206146
Estacións que formen parte de redes de radiodeterminación, satélite, fixo punto a multipunto, fixo de banda ancha, banda reservada, móbil e fixo de banda estreita e outra-Autorización para a posta en servizo
Código S.I.A.: 210020
Estacións de radiodifusión- Autorización para a posta en servizo
Código S.I.A.: 225042
Estacións de radioafición- Licenza de estación (Autorización para a posta en servizo)

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario