Detalle de Procedementos Electrónicos

Compartir

VOLVER
Descrición
O recurso potestativo de reposicion previo á via economico-administrativa é o instrumento en virtude do cal os cidadáns (persoas fisicas e juridicas) poden recorrer as decisións do Ministerio de Energia, Turismo e Axenda Dixital en materia de tributos (impostos, taxas ou contribucións especiais), permitindo revisar o acto ou a resolucion polo mesmo organo administrativo que o dito, sempre que poña fin á via administrativa. Este recurso é potestativo xa que pode prescindirse do seu interposicion e acudir directamente aos Tribunais Economico-Administrativos.
Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Subsecretaría de Industria, Comercio e Turismo - E05034701
Dirección xeral
Secretaria Xeral Tecnica
Unidade de Xestión
S.X. de Recursos, Reclamacións e Relacións coa Administracion de Xustiza
Tema
Recursos e Reclamacións

Regulamentaria

Articulo 222, 223 e 224 da Lei 58/2003, de 17 de Decembro, Xeral Tributaria.

Real Decreto 520/2005, de 13 de maio (BOE 27-05-2005),  polo que se aproba o Regulamento xeral de desenvolvemento da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, en materia de revision en via administrativa.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Presentación De Reclamacións

Presentación de recursos previos ao económico-administrativo

Actuacións en Reclamacións xa existentes

Subsanación de defectos formais.

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións.

Consulta de expedientes

Cl@ve

Presentación de solicitudes

Presentación de recursos previos ao económico-administrativo

Actuacións en recursos xa existentes

Subsanación de defectos formais

Solicitude de cambio de representante ou datos referir# a efectos de notificación

Presentación de alegacións

Consulta de expedientes

Información adicional

Informacion sobre o tramite [PDF][100,07 KB]

Formulario de informacion

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 220333
Recurso potestativo de reposición previo á vía económico-administrativa

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario