Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

Aprobar un novo proxecto técnico de estación de radiodifusión e a consecuente autorización para efectuar a instalación, ou solicitar a súa modificación.

Modo de acceso
Certificado Dixital Cl@ve
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais - E05069801
Dirección xeral
Dirección Xeral de Telecomunicacións e Ordenación dos Servizos de Comunicación Audiovisual - E04796207
Unidade de Xestión
S.G. de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico - EA0027929
Tema
Espectro Radioeléctrico

Regulamentaria

Real Decreto 579/2019, de 11 de outubro (BOE 15-10-2019)
polo que se regula a concesión directa de subvencións a fornecedores do servizo público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal e autonómico, destinadas a compensar os custos derivados da emisión simultánea e transitoria das súas canles de televisión durante o proceso de liberación da banda de frecuencias 694-790 MHz (segundo dividendo dixital)

Lei 9/2014 de 9 de maio, Xeneral de Telecomunicacións (BOE 10/05/2014)

Real Decreto 123/2017, de 24 de febreiro (BOE 08/03/2017)

polo que se aproba o Regulamento sobre o uso do dominio publico radioelectrico

Real Decreto 805/2014, de 19 de setembro, (BOE 24/09/2014)

polo que se aproba o Plan Tecnico Nacional da Television Dixital Terrestre e regúlanse determinados aspectos para a liberacion do dividendo dixital.

Real Decreto 964/2006, de 1 de setembro (BOE 18/09/2006)

polo que se aproba o Plan Tecnico Nacional de Radiodifusion Sonora en Ondas Metricas con modulacion de frecuencia.

Real Decreto 439/2004 de 12 de marzo (BOE 08/04/2004)

polo que se aproba o Plan Tecnico Nacional da Television Dixital Local.

Real Decreto 1066/2001, de 28 de setembro (BOE 29/09/2001)

polo que se aproba o Regulamento que establece condicións de proteccion do dominio publico radioelectrico, restricións ás emisións radioelectricas e medidas de proteccion sanitaria fronte a emisións radioelectricas.

Real Decreto 1287/1999, de 23 de xullo (BOE 26/07/1999)

polo que se aproba o Plan Tecnico Nacional da radiodifusion sonora dixital terrestre.

Real Decreto 765/1993, de 21 de maio (BOE 11/06/1993)

polo que se aproba o Plan Tecnico Nacional de Radiodifusion Sonora en Ondas medias (hectometricas).

Real Decreto 1273/1992, de 23 de outubro (BOE 01/12/1992)

polo que se regula o outorgamento de concesións e a asignacion de frecuencias para a explotacion do servizo publico de Radiodifusion Sonora en Ondas Metricas con modulacion de frecuencia polas Corporacións Locais.

Orde CTE/23/2002, de 11 de xaneiro (BOE 12/01/2002)

pola que se establecen condicións para a presentacion de determinados estudos e certificacións por operadores de servizos de radiocomunicacións.

Tratamento de datos persoais [PDF] [502 KB]

A partir do próximo 2 de xuño de 2020 habilitarase un novo método de presentación de solicitudes relativas a procedementos de Aprobación de Proxectos Técnicos e Posta en Servizo de estacións de radiodifusión sonora e de televisión. Os formularios actuais baseados en FTP deixasen de estar dispoñibles a partir do 20 de maio de 2020, non admitíndose a partir desa data solicitudes que non se presentaron a través dos novos formularios específicos de presentación. Tamén se actualizarán as ferramentas e documentos que serven de base á nova forma de presentación (Esquemas XSD, GenXML, validacións,…). Para máis información diríjase á web de Servizos de radiodifusión (sonora e de televisión).

Actualmente e ata o 20 de maio de 2020, esta aplicación é de acceso restrinxido a persoas habilitadas polas entidades autorizadas pola Subdirección Xeral de Planificación e Xestión do Espectro radioeléctrico

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Xenerais

Consulta do estado de procesamiento das solicitudes

Xestión dos usuarios habilitados para presentar e consultar solicitudes

Xestión de usuarios habilitados para visar (colexios profesionais)

Comprobación de datos de municipio

Solicitude de axudas para radiodifusores públicos para simulcast (segundo dividendo dixital)

Aprobar un proxecto técnico de estación de radiodifusión e a consecuente autorización para efectuar a instalación, ou solicitar a súa modificación

Solicitude para a aprobación dun proxecto técnico de nova estación de radiodifusión (Alta) e a consecuente autorización para efectuar a instalación, modificación do mesmo, e remisión de información adicional.

Resposta a requirimento de subsanación con achega de documentación adicional

Axuda para cumprimentar a solicitude e documentación do proxecto

GenXML: Ferramenta para a xeración dos ficheiros XML de proxectos técnicos

Esquema XSD para a presentación de proxectos

Validacións asociadas coa presentación telemática de proxectos técnicos de estacións de radiodifusión sonora e de televisión

Manual de usuario da ferramenta GenXML para a xeración de ficheiros XML de proxectos técnicos

Manual para a presentación de proxectos e autorizacións de posta en servizo con certificación sustitutiva

Diferenzas entre o esquema XSD V2.0 e XSD V3.0 para procedementos de Nova Estación (Alta), Información Adicional e Modificación de Estación

Consulta de expedientes de estación que deben presentarse mediante os procedementos telemáticos de Modificación ou Información/Documentación Adicional

Manual de usuario da consulta do tipo de tramitación de estacións de radiodifusión [PDF] [598 KB]

Consulta de expedientes de titular de Radiodifusión

Manual de usuario da consulta de titulares de radiodifusión [PDF] [592 KB]

Cl@ve

Consulta del estado de las solicitudes

Gestión de los usuarios habilitados para presentar y consultar solicitudes

Gestión de usuarios habilitados para visar (colegios profesionales)

Aprobar un proyecto técnico de estación de radiodifusión y la consecuente autorización para efectuar la instalación, o solicitar su modificación

Solicitud para la aprobación de un proyecto técnico de nueva estación de radiodifusión (Alta) y la consecuente autorización para efectuar la instalación, modificación del mismo, y remisión de información adicional

Respuesta a requerimiento de subsanación con aportación de documentación adicional

Información adicional

Más información sobre estaciones de radiodifusión

Guía para la instalación de la señalización y vallado de estaciones radioeléctricas [PDF][838 KB]

AutoFirma: herramienta para el firmado de documento XML

Acceso a Valide: (Herramientas para la firma y validación de documentos electrónicos)

Requisitos técnicos para la firma electrónica

Otros procedimientos relacionados

Autorización para la Puesta en Servicio de estaciones radioeléctricas

Presentación de certificaciones anuales de niveles de exposición radioeléctrica de estaciones de radiocomunicaciones

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 151130
Aprobacion dun proxecto tecnico de estacion de radiodifusion e a consecuente autorizacion para efectuar a instalacion, ou modificacion do

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario