Detalle de Procedementos Electrónicos

VOLVER
Descrición

Sistema de información para a inscrición no rexistro de réxime retributivo específico en estado de preasignación no marco das seguintes convocatorias:
•Instalacións de tecnoloxía eólica situadas en Canarias, ata un máximo de 450 MegaWatios en virtude da disposición adicional sexta da Orde IET/1459/2014.
•Instalacións de cogeneración, biomasa, biogás, hidroeléctrica e residuos definidas na disposición  adicional cuarta do real decreto 413/2014, de 6 de xuño.

Modo de acceso
Certificado Dixital
Centro de Xestión
Secretaría de Estado de Enerxia - E05032001
Dirección xeral
Direccion Xeral de Politica Energetica e Minas
Unidade de Xestión
S.X. de Energia Electrica
Tema
Enerxía eléctrica

Regulamentaria

Lei 24/2013, de 26 de decembro, do Sector Eléctric (BOE (27/12/2013)

Real Decreto 413/2014, de 6 de Xuño (BOE 10/06/2014)

Polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, cogeneración e residuos.

Real Decreto 947/2015, de 16 de outubro (BOE 17/10/2015)

Polo que se establece unha convocatoria para o outorgamento do réxime retributivo específico a novas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de biomasa no sistema eléctrico peninsular e para instalacións de tecnoloxía eólica.

Orde IET/2212/2015, de 23 de outubro, (BOE 24/10/2015)

Pola que se regula o procedemento de asignación do réxime retributivo específico na convocatoria para novas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de biomasa situadas no sistema eléctrico peninsular e para instalacións de tecnoloxía eólica, convocada ao amparo do Real Decreto 947/2015, de 16 de outubro, e apróbanse os seus parámetros retributivos e corrección de erros.

Resolución de 30 de novembro de 2015, da Secretaría de Estado de Enerxía, (BOE 3/12/2015) 

Pola que se convoca a poxa para a asignación do réxime retributivo específico a novas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de biomasa situadas no sistema eléctrico peninsular e a instalacións de tecnoloxía eólica, e establécense o procedemento e as regras da mesma, ao amparo do disposto no Real Decreto 947/2015, de 16 de outubro, e na Orde IET/2212/2015, de 23 de outubro e corrección de erros.

Acceso ao procedemento

Certificado Dixital

Información adicional

Procedementos do Sistema de Xestión de Información

Código S.I.A.: 203042
PERSES - Inscripcion no rexistro de regimen retributivo especifico en estado de preasignacion.

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario