Aviso legal

Responsabilidade da Sede

O artigo 2 Orde IET/842/2012, de 18 de abril, pola que se crea a sede electrónica no Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (actual Ministerio de Enerxía Turismo e Axenda Dixital) establece:

 • No seu apartado d), A titularidade da sede electrónica corresponderá á Subsecretaría de Industria, Enerxía e Turismo (actual Ministerio de Enerxía Turismo e Axenda Dixital).
 • No seu apartado e), A xestión da sede será competencia da Subsecretaría de Industria, Enerxía e Turismo (actual Ministerio de Enerxía Turismo e Axenda Dixital), que a exercerá a través da Subdirección Xeral de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións.
 • No seu apartado f), Serán responsables dos contidos e dos servizos postos a disposición dos cidadáns na sede os titulares dos órganos superiores e directivos do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (actual Ministerio de Enerxía Turismo e Axenda Dixital) e, no seu caso, dos organismos públicos que se incorporen á sede. A responsabilidade corresponderase coas competencias que cada un dos titulares teña atribuídas pola lexislación vixente.

O artigo 38 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. Dispón:

 • O establecemento dunha sede electrónica leva a responsabilidade do titular respecto da integridade, veracidade e actualización da información e os servizos aos que poida accederse a través da mesma.
 • Cada Administración Pública determinará as condicións e instrumentos de creación das sedes electrónicas, con suxeición aos principios de transparencia, publicidade, responsabilidade, calidade, seguridade, dispoñibilidade, accesibilidade, neutralidade e interoperabilidade. En todo caso deberá garantirse a identificación do órgano titular da sede, así como os medios dispoñibles para a formulación de suxestións e queixas..
 • As sedes electrónicas disporán de sistemas que permitan o establecemento de comunicacións seguras sempre que sexan necesarias.

Neste sentido a Sede Electrónica do Ministerio avisará mediante unha ligazón, cando se abandona a Sede.

Privacidade e Protección de Datos

De acordo coa Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Ministerio comprométese ao cumprimento da súa obrigación de segredo con respecto aos datos de carácter persoal que poidan ser solicitados a través dos servizos desta Sede e ao deber de tratalos con confidencialidade. A estes efectos, adoptaranse as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. En todo momento o usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición remitindo un correo electrónico a informacionweb@minetad.es.

Ponse a disposición dos cidadáns a listaxe dos ficheiros que conteñen datos de carácter persoal cuxa titularidade corresponde ao Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital, e que segundo a Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal están inscritos no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos.

Ficheiros inscritos na Axencia Española de Protección de Datos, cuxa titularidade é do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital

Esta política de privacidade é de aplicación ás páxinas da sede, non se garante nos accesos a través de ligazóns con este sitio, nin ás ligazóns desde este sitio con outras webs.

Axencia Española de Protección de Datos

Propiedade intelectual e industrial

O deseño desta Sede e o seu código fonte, logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen no mesmo pertencen ao Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital ou aos seus organismos dependentes, e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual.

Prohíbese a reprodución total ou parcial dos contidos do portal sen citar a súa orixe ou solicitar autorización.

Con obxecto de manter actualizada a información publicada na Sede, os contidos os seus contidos  poderán ser modificados, corrixidos, eliminados ou engadidos en calquera momento, polo que será conveniente comprobar a vixencia ou exactitude dos mesmos acudindo ás fontes oficiais.

O Ministerio non se responsabiliza das contestacións que se realicen a través das distintas direccións de correo electrónico que aparecen nestas páxinas, salvo a do propio departamento. A información obtida a través das caixas de correos contidas nestas páxinas ten carácter meramente informativo, sen que en ningún caso poida derivarse dela efecto xurídico vinculante algún (Real Decreto 208/1996, art. 4 b . BOE n. 55 de 4/3/1996).

Condicións de uso para a reutilización dos datos

Segundo o artigo 8 da Lei 18/2015, de 9 de xullo, pola que se modifica a Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, serán de aplicación as seguintes condicións xerais para todos aqueles conxuntos de datos ofrecidos dentro da sección Datos Abertos:

 1. Que o contido da información, incluíndo os seus metadatos, non sexa alterado.
 2. Que non se desnaturalice o sentido da información.
 3. Que se cite a fonte.
 4. Que se mencione a data da última actualización.
 5. Cando a información conteña datos de carácter persoal, a finalidade ou finalidades concretas para as que é posible a reutilización futura dos datos.
 6. Cando a información, aínda sendo facilitada de forma disociada, contivese elementos suficientes que puidesen permitir a identificación dos interesados no proceso de reutilización, a prohibición de reverter o procedemento de disociación mediante a adición de novos datos obtidos doutras fontes.

Medidas de protección ante uso abusivo ou robotizado.

O Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital resérvase o dereito a realizar cambios técnicos na Sede, sen previo aviso, co obxecto de preservar a súa dispoñibilidade ante eventuais usos abusivos ou robotizados de acceso.