1. Está en:
  1. Aviso legal

Aviso legal

Responsabilidade da sede do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo

Artigo 2 IET/842/2012 Orde de 18 de abril, polo que se establece a oficina electrónico no Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo ofrece:

 • Na súa alínea d), a propiedade da oficina electrónico deberá ser a Secretaría de Industria, Enerxía e Turismo.
 • Na súa alínea e), a xestión do espazo será responsabilidade da Secretaría de Industria, Enerxía e Turismo, que o exerce por medio do Departamento Xeral de Tecnoloxía da Información e Comunicacións.
 • Na súa alínea f), sexa responsable do contido e servizos dispoñibles aos cidadáns nos titulares do asento dos órganos sociais e funcionarios do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo e, cando sexa necesario, os organismos públicos que son incorporados ao banco . Accountability é realizado polos poderes que cada un dos propietarios ten conferidos pola lei.  

O Artigo 7 do Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, dispón:

 • O establecemento dunha sede electrónica levará consigo a responsabilidade do titular respecto da integridade, veracidade e actualización da información e os servizos aos que poida accederse a través desta. O titular da sede electrónica que conteña unha ligazón ou vínculo a outra cuxa responsabilidade corresponda a distinto órgano ou Administración Pública non será responsable da integridade, veracidade nin actualización desta última.
 • A sede establecerá os medios necesarios para que o cidadán coñeza se a información ou servizo ao que accede corresponde á propia sede ou a un punto de acceso que non ten o carácter de sede ou a un terceiro.

Neste sentido a sede electrónica do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo avisa cando mediante unha ligazón, se abandona a sede.

Privacidade e Protección de Datos

de acordo coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo con respecto aos datos de carácter persoal que poidan ser solicitados a través dos servizos desta sede e ao deber de tratalos con confidencialidade. Para estes efectos, adoptaranse as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. En todo o momento o usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición remitindo un correo electrónico a informacionweb@minetad.es.

Ponse a disposición dos cidadáns a listaxe dos arquivos que conteñen datos de carácter persoal cuxa titularidade corresponde ao Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital, e que segundo a Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal están inscritos no rexistro xeral da Axencia Española de Protección de Datos.

Arquivos inscritos na Axencia Española de Protección de Datos, cuxa titularidade é do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo

Esta política de privacidade é de aplicación ás páxinas da sede, non se garante nos accesos a través de ligazóns con este sitio, nin ás ligazóns dende este sitio con outras webs.

Axencia Española de Protección de Datos

Propiedade intelectual e industrial

O deseño e o seu código fonte, logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen neste pertencen ao Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, ou aos seus organismos dependentes, e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual.

Prohíbese a reprodución total ou parcial dos contidos do portal sen citar a súa orixe ou solicitar autorización.

Co obxecto de manter actualizada a información publicada na sede, os seus contidos poderán ser modificados, corrixidos, eliminados ou engadidos en calquera momento, polo que será conveniente comprobar a vixencia ou exactitude destes acudindo ás fontes oficiais.

O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo non se responsabiliza das respostas que se dean a través dos distintos enderezos de correo electrónico que aparecen no seu portal, agás as do propio departamento; polo iso en ningún caso poderá derivarse efecto xurídico vinculante destas nos termos do previsto no mencionado artigo 4 do Real Decreto 208/1996.

Condicións de uso para a reutilización dos datos

Segundo o artigo 8 da Lei 18/2015, de 9 de xullo, pola que se modifica a Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, serán de aplicación as seguintes condicións xerais para todos aqueles conxuntos de datos ofrecidos dentro da sección Datos Abertos:

 1. Que o contido da información, incluíndo os seus metadatos, non sexa alterado.
 2. Que non se desnaturalice o sentido da información.
 3. Que se cite a fonte.
 4. Que se mencione a data da última actualización.
 5. Cando a información conteña datos de carácter persoal, a finalidade ou finalidades concretas para as que é posible a reutilización futura dos datos.
 6. Cando a información, aínda sendo facilitada de forma disociada, contivese elementos suficientes que puidesen permitir a identificación dos interesados no proceso de reutilización, a prohibición de reverter o procedemento de disociación mediante a adición de novos datos obtidos doutras fontes.

Medidas de protección contra a utilización abusiva ou robotizada.

O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo resérvase o dereito de facer modificacións técnicas na sede, sen previo aviso, a fin de preservar a súa dispoñibilidade para todos os programas de acceso de uso abusivo ou robóticos.