Detall de Procediments Electrònics

TORNAR
Descripció
Remetre en el primer trimestre de cada any natural una certificació anual d'aquelles estacions radioelèctriques amb autorització per a la posada en servei, ratificant que, durant l'any anterior, han respectat els límits d'exposició a emissions radioelèctriques. La certificació anual pot ser de tres tipus (B, C o D), segons s'estableix en l'Ordre CTE/23/2002, d'11 de gener, per la qual s'estableixen condicions per a la presentació de determinats estudis i certificacions per operadors de serveis de radiocomunicacions.
Mode d'accés
Certificat digital Cl@ve
Centre Directiu
Secretaria d'Estat per a l'Avanç Digital - E05032701
Direcció General
Direccion General de Telecomunicacions i Tecnologias de la Informacion
Unitat de Gestió
S.G. d'Inspeccion de les Telecomunicacions
Tema
Espectre Radioelèctric

Regulador

​Ley 9/2014 de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (BOE 10-05-2014)

Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero (BOE 08-03-2017)

por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre (BOE 29-09-2001)

por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas

Orden CTE/23/2002, de 11 de enero (BOE 12-01-2002)

por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones

Conforme a la Disposició Addicional Tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, queda interromput des del 14 de març el termini establert del primer trimestre de l'any per presentar les Certificacions Anuals. Aquestes certificacions es podran presentar amb data posterior al 31 de març. El còmput dels terminis es reprendrà al moment en què perdi vigència el Reial decret 463/2020 o, si escau, les pròrrogues del mateix.

L'accés al procediment relatiu a Comunicacions electròniques en bandes harmonitzades està restringit a persones habilitades pels titulars d'ús del domini públic radioelèctric. Si un titular requereix habilitar accés a una persona, pot posar-se en contacte amb la Sotsdirecció General d'Inspecció de les Telecomunicacions (SGIT-secretaria@economia.gob.es).

Accés al procediment

Certificat digital

Comunicacions electròniques en bandes harmonitzades (telefonia mòbil i LMDS)

Presentació de certificacions anuals d'estacions de T i LMDS

Ajuda per emplenar la sol·licitud i documentació de la certificació anual

Esquemes XSD per a certificacions anuals tipus B, C i D de T i LMDS [ZIP] [8 KB]

Validacions en la presentació de certificacions anuals de T i LMDS [PDF] [1092 KB]

Certificació de Nivells d'Exposició Radioelèctrica (és necessari incloure-ho quan es present certificació tipus B o D) [ZIP] [144 KB]

Manual d'usuari per a la presentació telemàtica de certificacions anuals d'estacions de comunicacions electròniques en bandes harmonitzades [PDF] [2,48 MB]

Radiodifusió sonora i de televisió

Presentació de certificacions anuals per a estacions de radiodifusió

Ajuda per emplenar la sol·licitud i documentació de la certificació anual

Esquemes XSD per a certificacions anuals tipus B, C i D de radiodifusió

Validacions en la presentació de certificacions anuals de radiodifusió [PDF] [1072 KB]

Certificació de Nivells d'Exposició Radioelèctrica (és necessari incloure-ho quan es present certificacions tipus B o D) [ZIP] [144 KB]

Manual per a la presentació de certificacions anuals d'estacions de radiodifusió [PDF][1,23 MB]

Altres serveis (radiobúsqueda, radiocomunicació per satèl·lit, mòbil i fix de banda estreta, fix punt a multipunto) prestats mitjançant estacions que formin part de xarxes públiques

Presentació de certificacions anuals per a estacions d'altres serveis

Ajuda per emplenar la sol·licitud i documentació de la certificació anual

Certificació de Nivells d'Exposició Radioelèctrica (és necessari incloure-ho quan es present certificació tipus B i D) [ZIP] [859 KB]

Cl@ve

Comunicacions electròniques en bandes harmonitzades (telefonia mòbil i LMDS)

Presentació de certificacions anuals d'estacions de T i LMDS

Radiodifusió sonora i de televisió

Presentació de certificacions anuals per a estacions de radiodifusió

Altres serveis (radiobúsqueda, radiocomunicació per satèl·lit, mòbil i fix de banda estreta, fix punt a multipunto) prestats mitjançant estacions que formin part de xarxes públiques

Presentació de certificacions anuals per a estacions d'altres serveis

Informació addicional

Sol·licitud d'informació per correu electrònic: SGIT-secretaria@economia.gob.es

Àrea d'interès de certificacions anuals d'estacions radioelèctriques a la web del Ministeri.

Altres procediments relacionats

Autorització per a la posada en servei d'estacions radioelèctriques

Aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions de comunicacions electròniques en bandes harmonitzades

Aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions de radiodifusió

Tramitació del títol habilitant, i aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions que formin part de xarxes de de servei mòbil i fix de banda estreta

Tramitació del títol habilitant, i aprovació del projecte tècnic i autorització per realitzar la instal·lació d'estacions que formin part de xarxes de radiodeterminación, radiocomunicació per satèl·lit, fix punt a multipunto i altres serveis (com radiobúsqueda)

Procediments Sistema d'Informació Administrativa

Codi S.I.A.: 210021
Estacions de radiodifusió-Certificacions anuals de nivells d'exposició radioelèctrica (B, C i D)
Codi S.I.A.: 880166
Estacions de xarxes de radiodeterminación, satèl·lit, servei fix punt a multipunto, i altres -Certificacions anuals de nivells d'exposició radioelèctrica (B, C i D)
Codi S.I.A.: 998860
Estacions de comunicacions electròniques en bandes harmonitzades (telefonia mòbil i LMDS)-Certificacions anuals de nivells d'exposició radioelèctrica (B, C i D)

Ayúdenos a mejorar. Si lo desea puede cumplimentar esta encuesta de calidad de nuestros servicios.

Realizar cuestionario