1. Sou a:
  1. Aviso legal

Aviso legal

Responsabilitat de la Seu del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

L'article 2 Ordre IET/842/2012, de 18 d'abril, per la qual es crea la seu electrònica al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme estableix:

 • En el seu apartat d), la titularidad de la sede electrónica corresponderá a la Subsecretaría de Industria, Energía y Turismo.
 • En el seu apartat e), la gestión de la sede será competencia de la Subsecretaría de Industria, Energía y Turismo, que la ejercerá a través de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.
 • En el seu apartat f), seran responsables dels continguts i dels serveis posats a disposició dels ciutadans a la seu els titulars dels òrgans superiors i directius del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme i, si s'escau, dels organismes públics que s'incorporin a la seu . La responsabilitat es correspondrà amb les competències que cada un dels titulars tingui atribuïdes per la legislació vigent.  

L'Article 7 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, disposa :

 • L'establiment d'una seu electrònica comportarà la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis a què es pugui accedir a través de la mateixa. El titular de la seu electrònica que contingui un enllaç o vincle a una altra la responsabilitat de la qual correspongui a un òrgan diferent o administració pública no serà responsable de la integritat, veracitat ni actualització d'aquesta última.
 • La seu establirà els mitjans necessaris perquè el ciutadà conegui si la informació o servei a què accedeix correspon a la pròpia seu o a un punt d'accés que no té el caràcter de seu o a un tercer.

En aquest sentit la Seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme avisa quan s'abandona la Seu mitjançant un enllaç.

Privacitat i protecció de dades

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal que puguin ser sol•licitades a través dels serveis d'aquesta Seu i a tractar-les amb confidencialitat. A aquest efecte, s'adoptaran les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. En tot moment l'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició remetent un correu electrònic a informacionweb@minetad.es

Es posa a disposició dels ciutadans el llistat dels fitxers que contenen dades de caràcter personal la titularitat de les quals correspon al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, i que segons la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal estan inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Fitxers inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, la titularitat dels quals és del Ministeri d'Energia, Turisme i Angenda Digital

Aquesta política de privacitat és d'aplicació a les pàgines de la seu, no es garanteix en els accessos a través d'enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d'aquest lloc amb altres webs.

Agència Espanyola de Protecció de Dades

Propietat intel•lectual i industrial

El disseny i el seu codi font de logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, o als seus organismes dependents, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel•lectual.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts del portal sense esmentar-ne l'origen o sol•licitar-ne autorització.

Per tal de mantenir actualitzada la informació publicada a la Seu, els continguts els seus continguts podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, per la qual cosa serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts oficials.

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme no es responsabilitza de les respostes que es facin a través de les diferents adreces electròniques que apareixen al seu portal, llevat de les del propi departament, per la qual cosa, en cap cas, no se'n podrà derivar cap efecte jurídic vinculant, en els termes d'allò que preveu el ja esmentat article 4 del Reial decret 208/1996.

Condicions d'ús per a la reutilització de les dades

Segons l'article 8 de la Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, seran aplicable les següents condicions generals per a tots aquells conjunts de dades ofertes dins de la secció Dades Obertes:

 1. Que el contingut de la informació, incloent les seves metadades, no sigui alterat.
 2. Que no es desnaturalice el sentit de la informació.
 3. Que se citi la font.
 4. Que s'esmenti la data de l'última actualització.
 5. Quan la informació contingui dades de caràcter personal, la finalitat o finalitats concretes per les quals és possible la reutilització futura de les dades.
 6. Quan la informació, encara sent facilitada de forma dissociada, contingués elements suficients que poguessin permetre la identificació dels interessats en el procés de reutilització, la prohibició de revertir el procediment de dissociació mitjançant l'addició de noves dades obtingudes d'altres fonts.

Mesures de protecció davant ús abusiu o robotitzat.

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme es reserva el dret a realitzar canvis tècnics en la Seu, sense previ avís, amb l'objecte de preservar la seva disponibilitat davant eventuals usos abusius o robotitzats d'accés.