1. Sou a:
  1. Accesibilidad

Accesibilidad

La informació i els serveis inclosos en la Seu Electrònica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital compliran els principis d'accessibilitat i usabilitat, establerts a l'article 4 de la Llei 11/2007, de 22 de juny , d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, en els termes dictats per la normativa vigent en aquesta matèria en cada moment.

Els llocs web de les administracions públiques tenen el deure de complir els criteris d'accessibilitat especificats a la norma UNE 139803:2012. Aquesta normativa fixa una sèrie de característiques que tot portal web ha de complir si vol ser accessible, i a més serveix com a base per a la Certificació d'Accessibilitat TIC (Accessibilitat Web), actualment vigent a Espanya.

D'altra banda, els llocs web de l'Administració han de satisfer tots els punts de verificació de prioritat 2 (adequació de nivell Doble A) definits en l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut a la Web (WCAG 2.0) per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) del Consorci World Wide Web (W3C).

El Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital té com a objectiu principal que el seu lloc web sigui tan accessible i usable com sigui possible. Així, s'ha dut a terme adaptant-se als estàndards i les normatives vigents pel que fa a l'accessibilitat. En qualsevol cas, és possible que trobeu alguna pàgina que no s'adapti al 100% a aquests estàndards, ja que part de les seccions incloses al portal estan en procés d'adaptació i millora. Si teniu alguna dificultat en l'accés a la informació inclosa en aquest lloc web, si us plau, contacteu amb nosaltres a través del formulari de contacte següent. Hi farem les millores necessàries tan aviat com sigui possible.

Cal tenir en compte que per dur a terme operacions amb signatura electrònica el navegador ha d'emprar javascript i els components clients de signatura electrònica necessaris.

Tecles d'accés ràpid (Accesskey)

Existeix l'opció d'accedir als continguts d'ajuda a la navegació mitjançant tecles d'accés ràpid o acceskey.

L'ús d'aquesta eina dependrà del navegador i del sistema operatiu de l'usuari. D'acord amb el navegador, les dreceres més freqüents utilitzen les combinacions de tecles següents:

 • Internet Explorer: Alt + tecle + Intro
 • Mozilla, Firefox i Chrome: Alt + tecle (en Firefox 2: Alt + Majúscula + tecle)
 • Opera: Majúscula + Esc + tecle
 • Safari: Cmd + tecle

Les tecles d'accés ràpid són:

 • Tecla 1: Pàgina d'inici
 • Tecla 2: Guia de navegació
 • Tecla 3: Mapa web
 • Tecla 4: Cerca
 • Tecla 5: Contacte
 • Tecla 6: Avís legal
 • Tecla 0: Sobre l'accessibilitat

Data última revisió

Darrera revisió del lloc web: 29/01/2016.

L'accessibilitat de les pàgines d'aquest lloc es revisen prèviament a la seva publicació.